Algemene voorwaarden Mwebsite.nl | Mwebsite Mobiele websites

1. Algemeen

Door een mobiele site te laten bouwen en /of te beheren via Mwebsite gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

2. Levering

Na het doorlopen van de bestelprocedure op mwebsite.nl en het voldoen van de  betaling via ideal of paypal ontvangt een een bevestigingsmail met factuur. Uw mobiele website wordt opgezet op basis van de informatie aangeleverd in deze bestelprocedure, waarna u uw login gegevens ontvangt voor de beheertool waarmee u zelf eventuele aanpassingen kunt doorvoeren.

Wij proberen uw mobiele website zo spoedig mogelijk / in 1 dag te realiseren desondanks brengt  enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd Mwebsite.nl niet in verzuim.

3.  Vergoeding

Alle prijzen op Mwebsite .nl zijn prijzen exclusief btw.
Mwebsite werkt met een abonnementsvorm.  Waarbij de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

4. Opzeggen

U kunt de dienstverlening  op ieder moment opzeggen waarbij de minimale opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen dient te worden, u kunt eenvoudig schriftelijk per  post of per email opzeggen, opzeggingen worden in alle gevallen door Mwebsite schriftelijk bevestigd.

5.  Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van Mwebsite en de hieraan verbonden  diensten/ producten wordt door uitdrukkelijk afgewezen.  Hoewel mwebsite zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan Mwebsite geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de aanbiedingen, producten en informatie die op deze website worden aangeboden of waarmee via deze website toegang wordt geboden.

Afhankelijk van de wijze waarop uw mobiele website wordt bezocht b.v. via verschillende apparaten en brouwsers / software   kunnen er verschillen zijn in weergave en/of werking van uw mobiele website, alhoewel wij er alles aan doen om uw website op een  zo  breed mogelijk scala apparaten te ondersteunen,  geven eventuele uitzonderingen geen recht op aanpassingen door mwebsite.nl  en/of restitutie Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken  functioneren van deze site & aanverwante diensten.

6. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft mwebsite ingeval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de order/opdracht van klant op te schorten, dan wel te annuleren, zulks door klant dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan aanbieder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7. Domeinnamen

De gebruiker kan gebruikmaken van  een subdomeinnaam op het domein van de Mwebsite.nl  Deze subdomeinnaam  b.v. uwdomein.Mwebsite.nl ten aller tijden eigendom van de Mwebsite.nl.

8. Vragen en klachten

Indien u klachten heeft over diensten van Mwebsite .nl kunt u zich richten tot ons emailadres; info@mwebsite.nl of per telefoon . Wij reageren direct, ook als wij uw klacht niet direct kunnen oplossen. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met bovenstaand emailadres.

Privacy Policy

Mwebsite .nl hecht veel waarde aan uw privacy. In onze privacy Policy staat alle informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Mwebsite houdt uw persoonlijke gegevens privé
Mwebsite  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, veilig en integer wordt behandeld.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:
Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet publiek toegankelijke database.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.